Certificate

Certification Services

New Version

ISO 9001 : 2015

(Quality Management Systems)

http://bbctimes.org/parcel/78.html คือ มาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน

ISO 13485:2016

Medical devices -- Quality management systems

http://www.tyronedomingo.com/trying/sitemap70.html เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ข้อกำหนดของระบบนี้มีการนำไปใช้ในระดับนานาชาติ

ISO 14001:2015

(Environmental management System)

купить Гера Нариманов คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

AS 9100:2016

Aerospace sector Quality Management System AS/EN9100

купить легальные смеси в москве เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพการออกแบบมาสำหรับบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์อากาศยาน

IATF 16949:2016

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

enter เป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 ประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2016 โดยเน้นที่การป้องกันการเกิดของเสีย และการลดความแปรปรวน รวมทั้งลดของเสียใน Supply Chain click here

ISO 45001

Occupational Health and Safety Assessment Series Specification

Если дочь употребляет наркотики ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของพนักงานซึ่งช่วยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

FOOD MANAGEMENT SYSTEM

ISO 22000:2005

go site Food safety management systems

купить Айс Оха ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร เป็นระบบสากลที่พัฒนา โดย Codex มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การจัดการระบบอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นกรอบมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety)

HACCP

купить Гиблый Гай Hazard Analysis Critical Control Point

source HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point ซึ่งหมายถึง ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

CODEX GMP

source link Good Manufacturing Practice

http://laelli.ru/several/sitemap16.html หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย Hazard Analysis Critical Control Point ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุม

ISO 22716:2007

http://gani-jamalzade.com/floor/dodopyf.html Cosmetics -- Good Manufacturing Practices (GMP)

http://test.seves.ru/content/sitemap68.html เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางที่สอดคล้องกับแนวทาง GMP (Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ European Union's new Regulation (EC) 1223/2009

All Standards

ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management Systems

Ибупрофен и кодеин คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้ให้ต้บแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัย

ISO 22301:2012

Societal Security Business Continuity Management System

купить кодеин Майский เป็นมาตรฐานให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กร

ISO 50001:2011

Energy Management Systems

source site มาตรฐานด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานโดยข้อกำหนดคร่าวๆ ของมาตรฐานนี้ องค์กรที่ขอมาตรฐานดังกล่าวจะต้องมีแผนการในการลดใช้พลังงานภายในองค์กรไม่น้อยว่า 20% ทั้งในด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานด้านน้ำมัน

ISO/IEC 20000:2011

Information Technology Management System Certification

go here การรับรองการบริหารการจัดการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน 20000 การรับรองมาตรฐาน เป็นการรับรองให้ธุรกิจมีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ISO 26000:2010

Guidance on social responsibility

เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

TLS 8001

มาตรฐานแรงงานไทย

คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค

ISO 39001:2012

Road traffic safety (RTS) management systems

มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่เน้นในเรื่องระบบการจัดการ ประกอบด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกำหนดและการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยทางถนน

ISO 29990:2010

Learning services for non-formal education and training

คือ มาตรฐานการให้บริการด้านการเรียนรู้สำหรับการฝึกอบรมและการให้การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (นอกระบบ) เป็นมาตรฐานที่ใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรม (Non-formal Education)

Contact Us

go to site United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.

25/71 Moo 8 Rattanathibeth Road Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000 Thailand
Tel: +66 2 969 7722-5 Fax: +66 2 969 7726-9
Email : salesupport@ursthailand.com, ursthailand@ursthailand.com
www.urscertification.com  www.ursthailand.com 

Call Center : 02-969-7722-5

URS Society