การเปลี่ยนหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ISO กระบวนการ Transfer Audit (การตรวจประเมินโอนย้าย)

042_Changing the ISO standard certification body, Transfer Audit process (transfer assessment)-01

การเปลี่ยนหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ISO กระบวนการ Transfer Audit (การตรวจประเมินโอนย้าย)

          การเปลี่ยนหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ISO ของท่าน หรือที่เรียกว่า “การตรวจประเมินโอนย้าย” (Transfer Audit) เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนหน่วยตรวจรับรองเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด หน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ISO ของเราพร้อมให้บริการกระบวนการนี้ด้วยความเชี่ยวชาญและตามมาตรฐานสากล

          การดำเนินการตรวจประเมินโอนย้ายหน่วยตรวจรับรองเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 17021-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่หน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ISO ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มาตรฐานนี้กำหนดขั้นตอนและข้อกำหนดในการตรวจประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าการโอนย้ายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการตรวจประเมินโอนย้าย

  1. การตรวจสอบเอกสารและข้อมูล หน่วยตรวจรับรองจะทำการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐาน ISO ที่ท่านมีอยู่ รวมถึงการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
  2. การประเมินภายในองค์กร หน่วยตรวจรับรองจะทำการประเมินภายในองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการจัดการขององค์กรยังคงสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรองซึ่งการตรวจติดตามหรือการตรวจต่ออายุ การโอนย้ายหน่วยตรวจรับรองสามารถดำเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงการตรวจติดตามหรือการตรวจต่ออายุ ทำให้มั่นใจได้ว่าการรับรองยังคงมีความต่อเนื่องและไม่มีการหยุดชะงักฃ
  3. การออกใบรับรองใหม่ เมื่อผ่านการตรวจประเมินโอนย้ายเรียบร้อยแล้ว หน่วยตรวจรับรองจะออกใบรับรองใหม่ภายใต้ชื่อการรับรองและขอบข่ายการรับรองเดิม

         การเปลี่ยนหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ISO หรือการตรวจประเมินโอนย้าย เป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร หน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ISO ของเรามีความพร้อมในการให้บริการนี้ตามมาตรฐาน ISO 17021-1 เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนย้ายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที

การติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านสนใจในกระบวนการตรวจประเมินโอนย้ายหน่วยตรวจรับรอง (Transfer Audit) และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อ URS  เพื่อรับคำปรึกษาและรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน