ESG เกี่ยวข้องกับ ISO อย่างไร

056_how-is-esg-related-to-iso-01

          ESG ย่อมาจากคำว่า Environmental, Social and Governance ซึ่งแปลว่า สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ความหมายของ ESG และความสัมพันธ์กับมาตรฐานสากล ISO

ด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การจัดการขยะ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสัมพันธ์กับมาตรฐานสากล ISO 14001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 50001 มาตรฐานการจัดการพลังงาน และ ISO 14064 มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

ด้านสังคม เกี่ยวข้องกับวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน และสังคม เช่น สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมความหลากหลาย และความเสมอภาค ซึ่งสัมพันธ์กับมาตรฐานสากล ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

ธรรมาภิบาล เกี่ยวข้องกับการจัดการและการกำกับดูแลของบริษัท เช่น โครงสร้างองค์กร การบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใส การตรวจสอบภายใน และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ซึ่งสัมพันธ์กับมาตรฐานสากล ISO 37001 มาตรฐานการจัดการการต่อต้านการติดสินบน เป็นต้น

ประโยชน์ต่อบริษัท/ ธุรกิจ/ องค์กร ที่ประยุกต์ใช้หลักการ ESG

  • ช่วยลดความเสี่ยง เช่น การลดความเสี่ยงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุน ลูกค้า และพนักงานมากขึ้น
  • การเข้าถึงแหล่งทุน นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัท / ธุรกิจ/ องค์กรที่มีการปฏิบัติตามหลักการ ESG
  • ช่วยให้มียั่งยืนในระยะยาว สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ดี
  • เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท/ ธุรกิจ/ องค์กร และได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

สำหรับ ISO 140191 ที่เป็นหลักเกณฑ์และข้อกำหนด สำหรับการตรวจสอบและทวนสอบข้อมูลด้านความยั่งยืน (Validation and verification of sustainability information) การตรวจสอบและการตรวจสอบต่าง ๆ ของสังคมการกำกับดูแล (ESG) และประเด็นด้านกฎระเบียบต่าง ๆ นั้น อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อประกาศใช้ในอนาคต

          URS ประเทศไทย จึงขอนำเสนอมาตรฐานสากล ที่เกี่ยวข้องกับ ESG อาทิ  ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001, ISO 26001 และมาตรฐานสากลอื่น ๆ

โดยเรามีผู้ตรวจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจและให้การรับรองทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านได้รับใบรับรองและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

          หากท่านต้องการทราบขั้นตอน การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อกระบวนการตรวจรับรองตามขั้นตอน สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทาง ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย และเมื่อผ่านการตรวจรับรองแล้ว ท่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO  จาก URS ประเทศอังกฤษ