แนะนำ ISO 20000-1 และขั้นตอนการตรวจรับรอง

052_Introducing ISO 20000 and certification procedures_V2-01

การขอการรับรอง ISO 200001:2018 Information Technology-Service Management System Part 1: Service management system requirements / Amendment 1: Climate action changes

          ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ : Climate action changes เป็น Amendment 1

ISO 200001:2018 เป็นมาตรฐานการจัดการการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

โดยส่วนที่ 1 เป็นข้อกำหนดของระบบการจัดการบริการ

นิยามของ SMS – Service Management System คือ ระบบมาตรฐานการจัดการการบริการ

มาตรฐานนี้สำหรับ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ที่เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) องค์กรในขอบเขตของ SMS อาจเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น แผนกของบริษัทขนาดใหญ่ องค์กรหรือส่วนหนึ่งขององค์กรที่จัดการและส่งมอบบริการให้กับลูกค้าภายในหรือภายนอก

ขั้นตอนการขอการรับรอง/ตรวจรับรอง ISO 20000-1:2018

การเตรียมการขอการตรวจรับรอง

ข้อที่ 1 ประยุกต์ข้อกำหนด ISO 20000-1:2018 กับการบริหารงานองค์กร ดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนด (Establishing) รักษาไว้ (Maintaining) และปรับปรุงระบบการจัดการบริการอย่างต่อเนื่อง (Continually Improving)

ข้อที่ 2 ตรวจติดตามระบบบริหารงานภายใน (Internal Audit)

ข้อที่ 3 ทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review)

การกรอก Questionnaire กับหน่วยตรวจรับรอง Certified Bodies หรือ (CB)

         เป็นการให้ข้อมูล ชื่อขององค์กร ที่อยู่ ขอบข่ายที่ต้องการขอการรับรอง หน่วยงานภายใต้ขอบข่ายดังกล่าว และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กำหนดเพื่อประเมินการตรวจรับรอง

การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2018

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 / Stage 1 หรือการทบทวนเอกสาร (Document Review)  

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจรับรอง / Stage 2 Audit ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด หากพบประเด็นไม่สอดคล้อง (Non-Conformity)  จะร้องขอดำเนินการแก้ไข (Corrective Action) หากดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขประเด็นความไม่สอดคล้องครบถ้วนแล้ว หัวหน้าผู้ตรวจ (Lead Auditor) จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาออกใบรับรองตามขั้นตอนของหน่วยตรวจรับรองต่อไป

ใบรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2018

มีอายุ 3 ปี และองค์กรที่ได้รับการรับรองจะสามารถรักษาการรับรองต่อเนื่อง โดยการตรวจติดตาม Surveillance Visit เช่น กำหนดไว้ที่ปีละ 1 ครั้ง หรือปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น และตรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง Re-Certificate ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุลง

ISO 20000-1:2018 ยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับระบบ การจัดการ การบริการสารสนเทศ เนื่องจากช่วยให้บริการมีมาตรฐานที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังจัดการวงจรการทำงานอย่างเป็นระบบ

ทำให้การวางกลยุทธ์วงจรชีวิตการบริการ (Service Lifecycle) ถูกนำมาใช้ในองค์กรของคุณเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า

         URS ประเทศไทย ของเราเป็นหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2018 มีผู้ตรวจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจและให้การรับรองทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านได้รับใบรับรองและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หากท่านต้องการทราบขั้นตอน การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อกระบวนการตรวจรับรองตามขั้นตอน สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทาง ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย และเมื่อผ่านการตรวจรับรองแล้ว ท่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO  จาก URS ประเทศอังกฤษ