ISO 45001 หรือ OHSMS คืออะไร

025 ISO 45001 or OHSMS What is-01

ISO 45001 หรือ OHSMS คืออะไร

ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management System: OHSMS)  เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารความปลอดภัยและสุขภาพทางอาชีพ ที่ใช้ในองค์กร. มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาโดยองค์กรมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization: ISO) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้างและบุคคลในหมู่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร

ประโยชน์ ISO 45001

  1. ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้าง: ISO 45001 ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางการงานและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน.
  2. การป้องกันการบาดเจ็บและโรค: มาตรฐานนี้สนับสนุนการป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน, ซึ่งช่วยลดปัญหาสุขภาพของลูกจ้าง
  3. เพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าและสถาบัน: การได้รับการรับรองตาม ISO 45001 ช่วยเพิ่มความไว้วางใจในทางธุรกิจ, ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ, และสามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญในการจัดหาลูกค้า
  4. การประหยัดค่าใช้จ่าย: การลดการบาดเจ็บและโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการชดเชย
  5. การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางอาชีพ: ISO 45001 สามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอาชีพในที่ทำงาน, ช่วยลดการใช้พลังงาน, และสนับสนุนการดำเนินการที่ยั่งยืน
  6. การเสริมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า: การมีระบบบริหารความปลอดภัยและสุขภาพทางอาชีพตามมาตรฐานนี้สามารถเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามีความสุขภาพทางธุรกิจและเชื่อมั่นในการติดต่อซื้อสินค้าหรือบริการจากองค์กร

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)