เตรียมพร้อมรับประกาศ พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วย ISO 14064-1

057_Prepare to receive the announcement. Climate Change Act with ISO 14064-1-01

          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น

ISO เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการรับรองมาตรฐาน ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ ISO ต่าง ๆ โดยให้พิจารณาถึงความเกี่ยงข้องขององค์กรที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างทั่วถึงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา จึงเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ใหม่ๆ ของโลก

       สำหรับประเทศไทยร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ พ.ร.บ. Climate Change จะเป็นกฎหมายสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero หรือ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065

        ซึ่งคาดว่าร่าง พ.ร.บ. Climate Change จะถูกเสนอคณะรัฐมนตรีภายในกลางปีนี้ ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย Net zero และดำเนินเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำซึ่งจะเป็นแนวโน้มที่มีความสำคัญในอนาคต

ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases (ก๊าซเรือนกระจก) เป็นมาตรฐานสากลที่จะเป็นหลักการและข้อกำหนดในระดับองค์กรสำหรับการรายงานการปล่อยและการกำจัดก๊าซเรือนกระจก (GHG) รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการตรวจสอบขององค์กร

          URS ประเทศไทย เป็นหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อความน่าเชื่อถือ ของการออกรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรท่าน รวมถึงสร้างความสม่ำเสมอ ความโปร่งใส ระบบการเฝ้าระวัง รวมทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงการของท่าน

โดยเรามีผู้ตรวจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านได้รับใบรับรองและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

          หากท่านต้องการทราบขั้นตอน การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อกระบวนการตรวจรับรองตามขั้นตอน สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทาง ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย และเมื่อผ่านการตรวจรับรองแล้ว ท่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO  จาก URS ประเทศอังกฤษ