QA 1 : Turtle Diagram แตกต่างจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างไร

QA 1 : Turtle Diagram แตกต่างจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างไร Turtle Diagram 

  • เป็นเครื่องมือที่ช่วยพิจารณาปัจจัยทรัพยากร ได้แก่ คน เครื่องจักร วิธีการดำเนินงาน วัตถุดิบ ในกระบวนการนั้นๆ และทวนสอบกระบวนการ  โดยพิจารณาว่าหากมีกระบวนการนำเข้า (Process Input)  ที่ได้รับเข้ามาจนทำให้เกิดผลของกระบวนการ (Process Output)แต่การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะนำกระบวนการนำเข้า (Process Input) และผลของกระบวนการ (Process Output) ก็คือกระบวนการ Turtle Diagram มาวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นเพื่อและหามาตรการป้องกันควบคุมปัญหานั้นๆ