QA 11 : องค์กรจะแสดงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนด 10.3.1 ของ IATF 16949:2016 อย่างไร

QA 11 : องค์กรจะแสดงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนด 10.3.1 ของ IATF 16949:2016 อย่างไร

  • ตามข้อกำหนดระบุว่า องค์กรต้องมีกระบวนการทางเอกสาร นั่นหมายถึง ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมี 1) การกำหนดวิธี 2) วัตถุประสงค์ 3) การวัดผล 4) ประสิทธิผล และ5) จัดเก็บบันทึกไว้ อาทิเช่น กิจกรรม KAIZEN จัดทำเพื่อปรับปรุงการทำงานกระบวนการผลิตให้ผลิตงานได้เพิ่มขึ้น 10% โดยวัดผลจากยอดการผลิตงาน ทุกๆ ไตรมาส ผลการจัดกิจกรรมสรุปในเอกสาร KAIZEN