QA 12 : โอกาสที่พบจากการประเมิน ไม่ต้องดำเนินการทำกิจกรรมตอบสนองโอกาสที่พบได้หรือไม่

QA 12 : โอกาสที่พบจากการประเมิน ไม่ต้องดำเนินการทำกิจกรรมตอบสนองโอกาสที่พบได้หรือไม่

  • ขึ้นอยู่กับว่า โอกาสนั้น มีผลดีต่อองค์กรมากแค่ไหน หากผลจากการประเมินมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 1 โอกาส ทางองค์กรอาจจะเลือกที่จะตอบสนองโอกาสที่ให้ผลดีต่อองค์กรมากที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจจะต้องมีการกำหนดวิธีการประเมินโอกาส โดยใช้คะแนน หรือ ตารางไขว้ เพื่อให้มั่นใจในการเลือกโอกาสมาตอบสนอง คล้ายๆ กับการเลือกความเสี่ยงมาจัดการเช่นกัน