QA 14 : องค์กรสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การทำงาน หรือ KPI ได้จากอะไร

QA 14 : องค์กรสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การทำงาน หรือ KPI ได้จากอะไร

  1. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  2. ความต้องการของผู้บริหาร และลูกค้า