QA 2 : ISO 45001:2018 การเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กรต้องทำอย่างไร และทำโดยใครบ้าง

QA 2 : ISO 45001:2018 การเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กรต้องทำอย่างไร และทำโดยใครบ้าง

 • การเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กรของ ISO 45001:2018 จัดทำโดย ผู้บริหารร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น ผู้ที่เป็นผู้แทนฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety Management Representative: SMR)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.ว) และ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • บริษัทสามารถนำทฤษฎี 4 M 1 E มาประยุกต์ใช้
  • M – Man คนงาน พนักงานหรือบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก
  • M – Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
  • M – Material  ผลิตภัณฑ์ บริการ วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ
  • M – Method กระบวนการทำงาน
  • E – Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทำงาน ตัวอย่างเช่น ด้านการสื่อสารภายในขององค์กรยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งมีพนักงานต่างชาติทำงานร่วมกันอาจส่งผลต่อการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำความปลอดภัยในการทำงานเพราะอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ได้ ด้านเครื่องจักรในการทำงานไม่มีปุ่มหยุดฉุกเฉินเป็นส่วนใหญ่ อาจกระทบด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น