QA 20 : ในแผนวัตถุประสงค์คุณภาพต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

QA 20 : ในแผนวัตถุประสงค์คุณภาพต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

  • ดูข้อกำหนด 6.2.2 มี 5 ข้อได้แก่ ทำอะไร ทรัพยกรที่ต้องใช้ ใครรับผิดชอบ เมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ วัดผลอย่างไร