QA 21 : สามารถนำระบบ OKR มาวัดผลการดำเนินงานแทน KPI ได้หรือไม่

QA 21 : สามารถนำระบบ OKR มาวัดผลการดำเนินงานแทน KPI ได้หรือไม่

  • ใช้ได้ ไม่ว่า OKR (Objective Key Result) หรือ KPI (Key Performance Index) ล้วนแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จของกิจกรรม