QA 25 : การสอบเทียบกับการทวนสอบเครื่องมือวัด แตกต่างกันอย่างไร

QA 25 : การสอบเทียบกับการทวนสอบเครื่องมือวัด แตกต่างกันอย่างไร

  • การสอบเทียบ โดยสถาบันที่ได้รับการร้บรองจากภายนอก เช่น ผู้ให้บริการสอบเทียบ ส่วนการทวนสอบ เป็นการดำเนินการภายในองค์กรเองที่ไม่ได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการสอบเทียบ (Internal Calibration)