QA 28 : การ Audit ถ้าองค์กรยังไม่เคยพบเหตุการณ์ลูกค้าร้องเรียน และไม่มีบันทึกเกี่ยวกับข้อร้องเรียนลูกค้า จะติดประเด็น NC หรือไม่

QA 28 : การ Audit ถ้าองค์กรยังไม่เคยพบเหตุการณ์ลูกค้าร้องเรียน และไม่มีบันทึกเกี่ยวกับข้อร้องเรียนลูกค้า จะติดประเด็น NC หรือไม่

  • อ้างอิงข้อกำหนด 10.2.2 ISO 9001:2015 ระบุให้องค์กรจำเป็นต้องมีบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง รวมถึงข้อร้องเรียนลูกค้า ดังนั้น หาก ณ ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียน ถือว่าไม่ผิด ไม่ติดประเด็น NC แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น องค์กรจำเป็นต้องอธิบายขั้นตอนการจัดการ กรณีมีข้อร้องเรียนให้ผู้ตรวจประเมิน