QA 33 : กรณี การตรวจภายในองค์กร (Internal Auditor) เพื่อความเป็นกลาง และน่าเชื่อถือ สามารถใช้ จนท Auditor ต่างองค์กร (ต่างประเภทธุรกิจ) มาทำการตรวจสอบฯ ได้หรือไม่

QA 33 : กรณี การตรวจภายในองค์กร (Internal Auditor) เพื่อความเป็นกลาง และน่าเชื่อถือ สามารถใช้ จนท Auditor ต่างองค์กร (ต่างประเภทธุรกิจ) มาทำการตรวจสอบฯ ได้หรือไม่

  • สามารถใช้ได้ โดยผู้ตรวจประเมินจำเป็นต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนด 7.2.3