QA 35 : การจัดโปรแกรมการตรวจ Internal Audit จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาในการตรวจประเมินทุกๆหน่วยงานเท่ากันหรือไม่

QA 35 : การจัดโปรแกรมการตรวจ Internal Audit จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาในการตรวจประเมินทุกๆหน่วยงานเท่ากันหรือไม่

  • ไม่จำเป็นค่ะ ขึ้นอยู่กับขนาด และความสามารถขององค์กร ข้อกำหนดไม่ได้ระบุข้อนี้