QA 37 : ในการสรรหาทรัพยากรบุคคล ถ้าผู้ที่สมัครมีคุณสมบัติบางข้อที่ไม่เป็นไปตาม JD ในตำแหน่งนั้น องค์กรสามารถรับผู้สมัครคนนั้นเข้าทำงานได้หรือไม่ ?

QA 37 : ในการสรรหาทรัพยากรบุคคล ถ้าผู้ที่สมัครมีคุณสมบัติบางข้อที่ไม่เป็นไปตาม JD ในตำแหน่งนั้น องค์กรสามารถรับผู้สมัครคนนั้นเข้าทำงานได้หรือไม่ ?

  • หากหมายถึง JS (Job specification) ไม่ตรง องค์กรต้องตอบให้ได้ว่า ทำไมจึงพิจารณารับเข้าทำงาน และ
    สามารถรับเข้าทำงานได้ แต่องค์กรต้องมีแผนในการพัฒนาบุคคลากรให้ได้ตามที่ JS/JD เขียนไว้นะคะ