QA 39 : กรณี การตรวจภายในองค์กร (Internal Auditor) เพื่อความเป็นกลาง และน่าเชื่อถือ สามารถใช้ จนท Auditor ต่างองค์กร (ต่างประเภทธุรกิจ) มาทำการตรวจสอบฯ ได้หรือไม่

QA 39 : กรณี การตรวจภายในองค์กร (Internal Auditor) เพื่อความเป็นกลาง และน่าเชื่อถือ สามารถใช้ จนท Auditor ต่างองค์กร (ต่างประเภทธุรกิจ) มาทำการตรวจสอบฯ ได้หรือไม่

  • ได้ แต่ Auditor ต่างองค์กรจะต้องเข้าใจเรื่องของ Process Approch และข้อกำหนดลูกค้า ขององค์กรที่จะทำการตรวจ