QA 42 : กรณีบริษัทอ้างอิงขั้นตอนการทำงานของบริษัทในเครือ ควรจะเขียนเลขที่แบบฟอร์มของบริษัทในเครือที่อ้างอิงในขั้นตอนการทำงานของบริษัทเราหรือไม่ ?

QA 42 : กรณีบริษัทอ้างอิงขั้นตอนการทำงานของบริษัทในเครือ ควรจะเขียนเลขที่แบบฟอร์มของบริษัทในเครือที่อ้างอิงในขั้นตอนการทำงานของบริษัทเราหรือไม่ ?

  • เขียนได้ไม่ผิด แต่ควรนำมาขึ้นทะเบียนที่บริษัทเราด้วยเพื่อสะดวกในการควบคุมเอกสารการเอกสารมีการแก้ไขหรือยกเลิกใช้งาน