QA 7 : ขั้นตอนการตรวจของการรับรองระบบมาตรฐานมีกี่ขั้นตอน ?

QA 7 : ขั้นตอนการตรวจของการรับรองระบบมาตรฐานมีกี่ขั้นตอน ?

  1. การตรวจประเมินความพร้อม (The First Stage Audit) : เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการตรวจรับรอง
  2. การตรวจรับรองระบบ (The Certification Audit) : เป็นการตรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดทำระบบมาตรฐาน
  3. การตรวจรายปี (Surveillance Audits) : เป็นการตรวจเพื่อยืนยันความคงอยู่ของระบบมาตรฐาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง