QA 9 : ISO/TS 16949:2009 และ IATF 16949:2016 แตกต่างกันอย่างไร

QA 9 : ISO/TS 16949:2009 และ IATF 16949:2016 แตกต่างกันอย่างไร

  • สิ่งแรกที่เปลี่ยนเลยคือ ชื่อของมาตรฐานสากลนี้ เป็น IATF 16949:2016 สองคือ จำนวนข้อกำหนดเป็น 10 ข้อ สามคือ มีรายละเอียดหรือเนื้อหาที่มีทั้งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเข้ามา อาทิเช่น Product Safety, Contingency Plan, Embedded Software Control, Risk Assessment etc. และสี่คือ ไม่มีเนื้อหาข้อกำหนด ISO 9001 ในเล่ม IATF แต่จะระบุเป็นการอ้างอิงถึงแทน ดังนั้น ต้องมีมาตรฐานทั้ง 2 เล่ม ได้แก่ IATF 16949:2016 และ ISO 9001:2015 สำหรับการประยุกต์ใช้ IATF