สิ่งที่ได้รับจากการตรวจรับรอง ระบบมาตรฐานสากล

051_Receive awards from guests certifying the international standard system.-01

สิ่งที่ได้รับจากการตรวจรับรอง ระบบมาตรฐานสากล

ด้านองค์กร

 • URS เป็นหน่วยตรวจรับรองที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว และอยู่ในจริยธรรมอันดี
 • URS ยึดหลักการและข้อกำหนดการตรวจประเมินตาม ISO17021
 • URS มุ่งเน้นการตรวจรับรองระบบมาตรฐานในรูปแบบการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
 • URS เป็นที่เดียวที่ใช้ผู้ตรวจประเมินแบบ Full-time ทั้งหมด เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกันและยังเป็นการรักษาข้อมูล ความลับของลูกค้า
 • URS มีการฝึกอบรมและพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจของผู้ตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การตรวจ ประเมินเป็นไปตามนโยบายขององค์กรและเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ
 • URS มีความยืดหยุ่นในการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดวันตรวจประเมินให้ตรง กับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนวันตรวจให้ตรงกับความสะดวกของลูกค้า
 • URS ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มากกว่า 4,000 บริษัท
 • URS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการ จากการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ ลูกค้าวางใจที่จะใช้บริการตรวจรับรองระบบมาตรฐานกับ URS อย่างต่อเนื่อง และยังมีอัตราการตรวจเพิ่มครอบคลุมอีกหลายระบบมาตรฐาน
 • URS มีอัตราการเพิ่มจํานวนลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
 • URS มีบริการตรวจประเมินหลากหลายมาตรฐาน และครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการเราใส่ใจให้บริการลูกค้าทุกขนาด ธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ให้บริการอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงครอบคลุมทุกระบบมาตรฐาน

ด้านผู้ตรวจประเมิน

 • ผู้ตรวจประเมินของ URS เป็นผู้ตรวจประเมินแบบ Full-time ทั้งหมด มีจํานวนมากกว่า 60 ท่าน
 • ผู้ตรวจประเมินของ URS มีประสบการณ์ตรวจประเมินครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและงานบริการ
 • เราคัดเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับขอบข่ายธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด ได้คำแนะนำที่ตรงจุดจากประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมินที่เคยได้ผ่านการตรวจมาอย่างหลากหลาย
 • ผู้ตรวจประเมินของ URS ปฏิบัติตามกฎ ISO 17021
 • ผู้ตรวจประเมินของ URS ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมเพื่อทบทวนข้อกำหนดเดิม และฝึกอบรมในกรณีที่มีการปรับปรุงข้อกำหนดใหม่ๆ

ด้านการบริการ

 • ลูกค้าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว และ สะดวกในการประสานงาน
 • การบริการที่ยืดหยุ่น สามารถแจ้งเลือกวันที่ต้องการตรวจประเมินกับเจ้าหน้าที่ๆจะดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • มีจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพิ่มความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

          หากท่านต้องการทราบขั้นตอน การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ เพื่อกระบวนการตรวจรับรองตามขั้นตอน สามารถติดต่อเราได้ทุกสื่อช่องทาง และเมื่อผ่านการตรวจรับรองแล้ว ท่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO  จาก URS ประเทศอังกฤษ