ความเสี่ยงและโอกาส ภายใต้มาตรฐาน ISO 14001:2015 คืออะไร?

011_Risks and Opportunities What is the ISO 140012015 standard-01

          เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คือระบบ  ISO 14001:2015 ข้อกำหนด version นี้ ยังกล่าวถึง ความเสี่ยง และโอกาส ซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันมากเท่าไร เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คือระบบ  ISO 14001:2015 ข้อกำหนด version นี้ ยังกล่าวถึง ความเสี่ยง และโอกาส ซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันมากเท่าไร ความเสี่ยงและโอกาสคืออะไร

ความเสี่ยง คือ ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น

โอกาส คือ ผลกระทบด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น

          ซึ่งในข้อกำหนดนี้จะต้องมีการบริหารความเสี่ยง รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาโอกาส การค้นหาความเสี่ยง โอกาส เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง  เพื่อให้สิ่งที่ค้นหาสะท้อนความจริง และสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ขององค์กรเป็นการค้นหาเพื่อป้องกันปัญหาหรือ ค้นหาโอกาสในการปรับปรุง

ส่วนแหล่งที่มาจากความเสี่ยง จะต้องพิจารณาจาก

  • บริบทองค์กร
  • ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • พันธะกรณีที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
  • ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • เหตุการณ์ฉุกเฉิน

          จากนั้นทางองค์กรจะต้องมีการจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและโอกาส เนื่องจากเราจะได้ทราบลำดับความสำคัญของความเสี่ยงใดควรได้รับกาจัดการก่อน สิ่งใดควรได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

          เมื่อเราได้ระดับของความเสี่ยงหรือโอกาสแล้ว หลังจากนั้นเราจะต้องมาพิจารณาว่าจะมีการจัดการความเสี่ยงแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เรียงลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงหรือโอกาสในการปรับปรุงที่เกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยงแต่ละระดับ เพื่อลดโอกาสของผลกระทบที่จะเกิดขั้น ขั้นตอนนี้เองก็สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากเราจะต้องหามาตรการที่เพียงพอและเหมาะสม ต่อความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กร หากเราสามารถป้องกันความเสี่ยงได้มากเท่าไร แสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตจะน้อยลง หรือแทบไม่มีเลย และในทางกลับกันหากเราค้นหาโอกาสในการปรับปรุงมากเท่าไร ก็ทำให้เราเพิ่มกำไรหรือลดต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมได้มากเท่านั้น

          สุดท้ายแล้วหากเรามีการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงแล้ว และยังเกิดปัญหาขึ้น เราก็อาจจะต้องทบทวนมาตรการที่ใช้อีกครั้งว่ายังเหมาะสมหรือไม่ เมื่อมีมาตรการที่เหมาะสมแล้ว แน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีแนวโน้มลดลงหรือแทบจะไม่มีเลย

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)