การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและแผนงานเพื่อให้บรรรลุเป้าหมาย Quality Objective

014_Setting quality objectives and plans to achieve them-01

          วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective) ไม่ใช่เรื่องใหม่ในระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์คุณภาพถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความสามารถของกระบวนการ ช่วยเสริมสร้างให้นโยบายคุณภาพของบริษัทประสบผลสำเร็จ โดยวัตถุประสงค์คุณภาพนั้นมักจะเขียนออกมาให้เกี่ยวกับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงปัจจัยสำคัญของกระบวนการนั้นๆ วัตถุประสงค์คุณภาพที่กำหนดขึ้นมานั้น ต้องมีความเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องใดสามารถวัดได้ ซึ่งจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเลข  และสามารถประเมินผลได้ เช่น

  • ความพึงพอใจของลูกค้าต้องมากกว่า 90% ต่อไตรมาส
  • ลูกค้าร้องเรียนด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน เป็นต้น

เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพขึ้นมาแล้ว  สิ่งที่ตามมาคือ การกำหนดแผนงานเพื่อให้วัตถุประสงค์คุณภาพที่กำหนดขึ้นมานั้นได้บรรลุเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นแผนงานขึ้นมา (Action Plan) เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดข้อที่ 6.2.2 ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นแผนงานขึ้นมา (Action Plan) เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดข้อที่ 6.2.2 ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งองค์ประกอบของแผนงาน (Action Plan) ที่กำหนดขึ้นมาจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  1. กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้วัตถุประสงค์คุณภาพนั้นบรรลุเป้าหมาย
  2. กำหนดการหรือระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ล่ะกิจกรรมที่ถูกกำหนดขึ้น
  3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ
  4. ทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่ถูกกำหนดขึ้น
  5. การประเมินผลงานของแต่ละกิจกรรมที่ถูกกำหนดขึ้นมา

หลังจากที่ได้กำหนดแผนงาน (Action Plan) ขึ้นมาแล้วพบว่า วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective) ของหน่วยงานนั้นๆ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานนั้น ต้องทำการทบทวนแผนงาน (Action Plan) และปรับปรุงแผนงานนั้นใหม่ เพื่อทำให้วัตถุประสงค์คุณภาพนั้นได้บรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)