ขั้นตอนที่ 2 “การปฏิบัติการแก้ไขความบกพร่อง” ISO 9001

07_Step 2 “Operations to correct defects”V2-01

ขั้นตอนที่ 2  “การปฏิบัติการแก้ไขความบกพร่อง”

  • แนวทางในการปฏิบัติการแก้ไข ถ้าไม่มีการกำหนดไว้ ก็ให้กำหนดไว้ครบถ้วนทั้งผู้รับผิดชอบ วิธีการ ระยะเวลา หรือสถานที่สำหรับการปฏิบัติ และการทวนสอบ เป็นต้น ถ้ามีการกำหนดไว้แต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสม ก็ให้ทำการทบทวนให้เหมาะสมและเพียงพอตรงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยอิงจากสาเหตุที่เราได้วิเคราะห์ไว้แล้ว

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)