ประเภทของการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

การตรวจติดตามคุณภาพภายในของระบบมาตรฐานสากล

          ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับการตรวจติดตามคุณภาพภายในของระบบการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการทางด้านคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการด้านคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (IATF 16949), ระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) หรือระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO 45001) ระบบมาตรฐาน

เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องมีการดำเนินกิจกรรมการตรวจติดตามภายใน ซึ่งกิจกรรมการตรวจติดตามของระบบมาตรฐานสากลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทของการตรวจติดตามภายใน

 • การตรวจติดตามภายในองค์กร Internal Audit การตรวจติดตามภายในองค์กร Internal Audit คือการตรวจติดตามภายในองค์กรกันเอง ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นเป็นของหน่วยงานภายในองค์กร โดยจัดทำระบบนี้ขึ้นมาเพื่อทำการทวนสอบการทำงานของแต่ละส่วนงานกันเอง ซึ่งไม่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก ในส่วนของการตรวจแบบนี้เรียกอีกแบบหนึ่งว่าการตรวจแบบ First Party Audit
 • การตรวจติดตามภายนอก External Audit การตรวจติดตามภายนอก External Audit เป็นการตรวจติดตามขององค์กรซึ่งจะได้รับการตรวจจากองค์กรภายนอกเท่านั้น ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
  • การตรวจแบบ Second Party Audit การตรวจแบบ Second Party Audit เป็นการตรวจติดตามภายนอกที่องค์กรเองมีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจ
   • การตรวจติดตามโดยลูกค้า เช่น ตรวจเพื่อต้องการทราบถึงระบบการทำงานขององค์กรนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร หรือพร้อมที่จะเป็นลูกค้าหรือไม่
   • การที่องค์กรไปตรวจองค์กรอื่น เช่น การตรวจผู้ขายเพื่อต้องการคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุด ทั้งด้านคุณภาพ และราคา เป็นต้น

          จะเห็นว่าการตรวจแบบนี้มีผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง หากการตรวจติดตามไม่เป็นไปตามที่คาดหมายก็ อาจจะทำให้พลาดโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจ

 • การตรวจแบบ Third Party Audit เป็นการตรวจติดตามภายนอกขององค์กรกับผู้ตรวจที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตรวจนั้น เช่น การตรวจแบบขอการรับรองระบบการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทางด้านคุณภาพ  ISO 9001, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งองค์กรผู้ให้การรับรองระบบนั้นจะเรียกว่า Certification Body (CB) หรือ การตรวจขอการรับรองทางด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น การตรวจขอการรับรอง มอก. ซึ่งองค์กรผู้ตรวจคือ สมอ. ต่างก็เป็นการตรวจเช่นเดียวกัน

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)