AB คือใคร ?

02_Who is AB-01

          AB ย่อมาจาก Accreditation Body เป็นหน่วยงานรับรองระบบของหน่วยรับรองหรือที่เรารู้จักกันในนาม CB เพื่อเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าหน่วยรับรองมีความสามารถในการดำเนินการให้การรับรองตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485 เป็นต้น

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)