แนวทางการหาสาเหตุของข้อบกพร่อง

02_Guidelines for finding the cause of-01

          แนวทางการหา สาเหตุของข้อบกพร่อง นั้นก็ขึ้นกับความสะดวกและถูกใจของคนทำงานเองเลย จะเป็นการระดมสมองสุมหัวกัน (Brainstorm) หรือจะใช้ แผนภูมิก้างปลา จะใช้ Why Why Analysis ก็แล้วแต่ความถนัดเลยครับ แต่อาจจะต้องขอให้ยึดถือองค์ประกอบที่สำคัญ โดยทั่วไปก็ใช้หลัก 4M อันได้แก่

  • M1= Man ( คนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง)
  • M2 = Machine ( เครื่องจักร อุปกรณ์)
  • M3 = Material ( วัตถุดิบ)
  • M4 = Method ( วิธีการ)

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)