CERTIFICATE

URS THAILAND
--------------------

Certification Services

ISO 9001:2015

Quality Management Systems

ตรวจ ISO 9001:2015 คือ การตรวจมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน

ISO 14001:2015

Environmental management System

ตรวจ ISO 14001:2015 คือ การตรวจมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

IATF 16949:2016

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

ตรวจ IATF 16949:2016 คือ การตรวจมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 ประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2016 โดยเน้นที่การป้องกันการเกิดของเสีย และการลดความแปรปรวน รวมทั้งลดของเสียใน Supply Chain

ISO 13485:2016

Medical devices -- Quality management systems

ตรวจ ISO 13485:2016 คือ การตรวจระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ข้อกำหนดของระบบนี้มีการนำไปใช้ในระดับนานาชาติ

ISO 45001:2018

Occupational Health and Safety Assessment Series Specification

ตรวจ ISO 45001:2018 คือ การตรวจมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของพนักงานซึ่งช่วยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

GDP

Good Distribution Practice (GDP)

ตรวจ GDP คือ การตรวจมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา Good Distribution Practice; GDP เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยายังคงอยู่ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยา ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำยาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรจนถึงสถานที่ขายยา หรือบุคคุลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิในการจัดส่งผลิตภัณฑ์สู่สาธารณะ

--------------------

GMP อย. ฉบับที่ 420

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563

ตรวจ GMP อย. ฉบับที่ 420 URS ซึ่งเป็นหน่วยตรวจรับรองสถานประกอบการเลขบัญชีหน่วยงานที่ 2-02/2559 ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

GHPs

Good Hygiene Practices

ตรวจ GHPs คือ การตรวจมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหารที่ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตอาหาร

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point

ตรวจ HACCP คือ การตรวจ ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

--------------------

ISO 22000:2018

Food safety management systems

ตรวจ ISO 22000 คือ การตรวจมาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร เป็นระบบสากลที่พัฒนา โดย Codex มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การจัดการระบบอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นกรอบมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety)

ISO 22716:2007

Cosmetics -- Good Manufacturing Practices (GMP)

ตรวจ ISO 22716:2007 คือ การตรวจมาตรฐานการบริหารจัดการสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางที่สอดคล้องกับแนวทาง GMP (Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ European Union's new Regulation (EC) 1223/2009

--------------------

ISO/IEC 27001:2022

Information Security Management Systems

ตรวจ ISO 27001:2022 คือ การตรวจมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้ให้ต้บแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัย

ISO/IEC 29110-4-1:2018

System and Software Engineering Lifecycle Profiles for Very Small Entities

ตรวจ ISO/IEC 29110-4-1:2018 คือ การตรวจมาตรฐานการควบคุมและการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ISO 50001:2018

Energy Management Systems

ตรวจ ISO 50001:2018 คือ การตรวจมาตรฐานด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานโดยข้อกำหนดคร่าวๆ ของมาตรฐานนี้ องค์กรที่ขอมาตรฐานดังกล่าวจะต้องมีแผนการในการลดใช้พลังงานภายในองค์กรไม่น้อยว่า 20% ทั้งในด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานด้านน้ำมัน

ISO 22301:2019

Societal Security Business Continuity Management System

ตรวจ ISO 22301:2019 คือ การตรวจมาตรฐานให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรลอดภัย

ISO 26000:2010

Guidance on social responsibility

ตรวจ ISO 26000:2010 คือ การตรวจมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ISO/IEC 27701:2019

Security Techniques Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for Privacy Information Management

ตรวจ ISO/IEC 27701 คือ การตรวจมาตรฐานซึ่งเป็นส่วนต่อขยาย ISO/IEC 27001 สำหรับเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถบริหารระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)) ได้อย่างมั่งคงปลอดภัย

ISO 29993:2017

Learning services for non-formal education and training

ตรวจ ISO 29993:2017 คือ การตรวจมาตรฐานการให้บริการด้านการเรียนรู้สำหรับการฝึกอบรมและการให้การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (นอกระบบ) เป็นมาตรฐานที่ใช้กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรม (Non-formal Education)

ISO 39001:2012

Road traffic safety (RTS) management systems

ตรวจ ISO 39001:2012 คือ การตรวจมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่เน้นในเรื่องระบบการจัดการ ประกอบด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกำหนดและการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยทางถนน

ISO/IEC 20000-1:2018

Information Technology - Service Management Requirements

ตรวจ ISO/IEC 20000-1:2018 คือ การตรวจมาตรฐานการรับรองการบริหารการจัดการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน 20000 การรับรองมาตรฐาน เป็นการรับรองให้ธุรกิจมีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล