4 องค์ประกอบสำคัญในการนำ ISO 27001 มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง ?

033_4 What are the important elements in implementing ISOIEC 27001 in an organization-01

4 องค์ประกอบสำคัญในการนำ ISO 27001 มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง ?

  • การจัดทำระบบ (Establish) คือ การเตรียมแผนงาน เพื่อปกป้องข้อมูลภายในองค์กรให้มีความปลอดภัย
  • การนำไปปฏิบัติ (Implement) คือ การทำตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้สามารถนำแผนงานไปปฏิบัติได้จริง โดยไม่มีข้อผิดพลาด
  • การรักษาไว้ (Maintain) คือ การนำแผนงานไปปฏิบัติควบคู่การทำงานตามปกติ เพื่อรักษามาตรฐานตามที่กำหนดไว้
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) คือ การทบทวนและปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออุดช่องโหว่สำหรับการลดประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดทำเอกสาร คู่มือ และบันทึกข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างทันที

          URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB) อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)