5 ข้อดีของมาตรฐาน ISO 27701

028_5-advantages-of-iso-27701-standard-01

                     5 ข้อดีของมาตรฐาน ISO 27701 ISO 27701 เป็นการขยายของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System: ISMS) โดยเฉพาะสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Management System: PIMS) มาตรฐาน ISO 27701 ช่วยให้องค์กรมีกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือบางข้อดีของมาตรฐาน ISO 27701

5 ข้อดีของมาตรฐาน ISO/IEC 27701  

  • การปรับปรุงความเชื่อถือ : ISO 27701 ช่วยสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยให้เครื่องมือและกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย : มาตรฐานนี้ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น GDPR (General Data Protection Regulation) ในยุโรป
  • การลดความเสี่ยง : ISO 27701 ช่วยในการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร
  • การเพิ่มความไว้วางใจ : มาตรฐานนี้ช่วยในการเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้า, พาร์ทเนอร์, และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าองค์กรมีระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเป็นมาตรฐาน
  • การประหยัดทรัพยากร : การนำมาตรฐาน ISO 27701 ไปใช้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยลดความขัดแย้งระหว่างองค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมาย

          URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB) อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)