การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 37001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน

045_Anti-Bribery Management System-01

          มาตรฐาน ISO 37001 เป็นเนื้อหาข้อกำหนดและคำแนะนำในการจัดทำ นำไปปฏิบัติ รักษา ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001 กล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร:

 • การติดสินบนในภาครัฐ เอกชน และไม่แสวงหาผลกำไร
 • การติดสินบนโดยองค์กร
 • การติดสินบนโดยบุคลากรขององค์กรที่กระทำการในนามขององค์กรหรือเพื่อประโยชน์ขององค์กร
 • การติดสินบนโดยผู้ร่วมธุรกิจขององค์กรที่กระทำการในนามขององค์กรหรือเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร
 • การติดสินบนขององค์กร
 • การติดสินบนบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร
 • การติดสินบนผู้ร่วมธุรกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร
 • การติดสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น สินบนที่เสนอหรือยอมรับผ่านหรือโดยบุคคลที่สาม)

          ISO 37001 ใช้ได้กับการติดสินบนเท่านั้น โดยกำหนดข้อกำหนดและให้คำแนะนำสำหรับระบบการจัดการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อการติดสินบน และปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนและข้อผูกพันโดยสมัครใจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร

ISO 37001 ไม่ได้ระบุถึงการฉ้อโกง การผูกขาด และความผิดเกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาด/การแข่งขัน การฟอกเงิน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการทุจริต แม้ว่าองค์กรจะสามารถเลือกขยายขอบเขตของระบบการจัดการเพื่อรวมกิจกรรมดังกล่าวได้

ข้อกำหนดของ ISO 37001 เป็นข้อกำหนดทั่วไปและมุ่งหมายที่จะนำไปใช้กับทุกองค์กร (หรือบางส่วนขององค์กร) โดยไม่คำนึงถึงประเภท ขนาด และลักษณะของกิจกรรม และไม่ว่าจะในภาครัฐ เอกชน หรือภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร . ขอบเขตของการใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ระบุใน 4.1, 4.2 และ 4.5

ขั้นตอนการขอการรับรอง และการตรวจรับรอง ISO 37001 ดังนี้

 • ทบทวนคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ขอการรับรอง ISO 37001 กับหน่วยตรวจรับรอง URS ประเทศไทย (CB-Certified Bodies)
 • URS ประเทศไทย ผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 37001 นำเสนอขั้นตอนการตรวจรับรอง
 • URS ประเทศไทย ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 37001 สรุปผลการตรวจรับรองและนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกใบรับรอง ISO 37001 แก่องค์กรท่าน
 • ใบรับรอง ISO 37001 ออกจากสำนักงานประเทศอังกฤษ URS (United Registrar of Systems Limited.)

          URS ประเทศไทย ของเราเป็นผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 37001 ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินและให้การรับรององค์กรต่าง ๆ เรามีผู้ตรวจประเมินที่มีความชำนาญในด้านการบริหารงานองค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านได้รับใบรับรองและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หากท่านสนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจรับรอง สามารถติดต่อ URS ประเทศไทย เราพร้อมให้ข้อมูลเพื่อตรวจรับรองตามขั้นตอน