ประโยชน์ของการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Quality Audit

015_Benefits of internal quality auditing-01

          การตรวจระบบการจัดการในแต่ละประเภทและในแต่ละรูปแบบมีเป้าหมายและวิธีการหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจาก 2 ประเภทและ 3 รูปแบบนั้น ถ้ามองถึงผลประโยชน์ในแง่ของภาพลักษณ์ ขององค์กรที่จะให้บุคคลภายนอกหรือลูกค้ารับทราบถึงความมีมาตรฐานและการมุ่งเน้นด้านการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพการตรวจแบบ Third Party Audit นั้น มีความสำคัญในการตรวจให้สัมฤทธิ์ผลและให้ได้รับการรับรอง ถ้าสำเร็จจะได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่าองค์กรมีระบบการจัดการผ่านมาตรฐานต่างๆ ที่องค์กรนั้นมุ่งมั่นจัดทำขึ้น 

แต่ก่อนจะไปถึงความสำเร็จซึ่งให้ได้รับการรับรองระบบการจัดการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางองค์กรจะต้องดำเนินกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในที่เรียกว่าการตรวจแบบ First Party Audit ถ้าเป็นการตรวจโดยขอการรับรองระบบการจัดการทางด้านคุณภาพจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่า Internal Quality Audit (IQA) นั่นเอง

          กิจกรรมแบบนี้ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กรที่ต้องการขอการรับรองระบบการจัดการ (ISO) หากไม่จัดทำการตรวจติดตามภายในจะไม่สามารถขอการรับรองได้ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้หากต้องการขอการรับรองระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการและแม้ว่าองค์กรจะได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแล้ว ทางองค์กรจำเป็นต้องรักษากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรสามารถดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างสม่ำเสมอ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของการจัดการ ISO

จากความสำคัญดังกล่าวจะเห็นว่าการตรวจติดตามภายในแบบ Internal Quality Audit (IQA) มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กร จึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจให้มีประสิทธิภาพและดำเนินการตรวจอย่างละเอียดในทุกกระบวนการ และในทุกๆ การประยุกต์การทำงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนด การสุ่มหาหลักฐานต่างๆ ของการตรวจจึงต้องดำเนินการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการที่ Certification Body (CB) มาตรวจแล้วไม่ผ่านการรับรองหรือตรวจผ่านการรับรองแล้วองค์กรไม่สามารถรักษาระบบการจัดการ (ISO) ได้

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)