การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง ?

031_Climate change (Climate Change) means-01

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง ?

  • หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภูมิประเทศที่เกิดขึ้นในระยะยาวๆ โดยมักจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมมนุษย์ เช่นการเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปล่อยไอและก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมีผลกระทบที่หลากหลายต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตบนโลก เช่น การเพิ่มอุณหภูมิโลกที่เกิดขึ้น, การเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพอากาศและสภาพอากาศที่สำคัญ เช่น การเพิ่มปริมาณของพายุที่รุนแรงและน้ำทะเลที่ขึ้นสูง การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศกำลังเป็นประเด็นสำคัญในการสร้างนโยบายและแผนการดำเนินงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ทั่วโลกได้เป็นอย่างมาก การดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้โลกเรามีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต

          มาตรฐานสากลที่จำเป็นต้องมีการปรับแก้ดังกล่าวได้แก่มาตรฐานสากลที่มีโครงสร้างข้อกำหนดแบบ HLS (High level structure) หรือข้อกำหนด 10 ข้อ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001 เป็นต้น

____________________________________________________________

          URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB) อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)