บทนำของข้อกำหนด ISO 27001:2022 และการบริหาร C I A

046_Introduction to ISO 270012022 requirements and administration C I A-01

          ISO 27001:2022 เป็นข้อกำหนดสำหรับการจัดตั้ง ดำเนินการ บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การนำระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมาใช้เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร

การจัดตั้งและการดำเนินการระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรได้รับอิทธิพลจากความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กร ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย กระบวนการขององค์กรที่ใช้ ขนาดและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลเหล่านี้คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล บนพื้นฐาน 3 เสาหลัก C I A

  • Confidentiality คือ การรักษาความลับ
  • Integrity คือ ความถูกต้องสมบูรณ์                                                      
  • Availability คือ ความพร้อมใช้งานของข้อมูล

โดยการใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยง และให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

สิ่งสำคัญ คือ ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต้องเป็นส่วนหนึ่งและรวมเข้ากับกระบวนการและโครงสร้างการจัดการโดยรวมขององค์กร และต้องพิจารณาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในการออกแบบกระบวนการ ระบบข้อมูล และการควบคุม คาดว่าการดำเนินการระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจะปรับให้เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร

          หากท่านต้องการทราบขั้นตอน การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2022 และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อกระบวนการตรวจรับรองตามขั้นตอน และเมื่อผ่านการตรวจรับรองแล้ว ท่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2022 จาก URS ประเทศอังกฤษ