ISO 14001:2015 กับ คุณประโยชน์ 10 ประการ

012_ISO 140012015 and its 10 benefits-01

          เทรนด์ในสังคมปัจจุบันที่ได้รับความนิยมในขณะนี้คงหนีไม่พ้น เรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และ ทุกวันนี้เราจะเห็นผลกระทบที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นภาพที่ชัดเจน และส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากขึ้น เรื่อยๆ เช่น

ปัญหาภาวะโลกร้อน น้ำแข็งละลาย ภัยพิบัติต่างๆ สภาพอากาศที่แปรปรวน ค่าฝุ่นละอองในอากาศ จึงทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจ และให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 

          ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายหน่วยงาน หลายบริษัท ทั้งภาคอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ภาครัฐ ได้มีการนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาใช้ในการจัดการในหน่วยงานของตนเอง เนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ในเรื่องของการจัดการมลพิษ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  2. ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย  และเกิดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ลดต้นทุนวัตถุดิบ
  3. เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า ได้เปรียบทางการค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าต้องการสินค้าที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. สามารถดำเนินธุรกิจได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
  5. สิทธิประโยชน์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี  รัฐบาลให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเป็นระยะเวลาห้าปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  6. ไม่เกิดข้อร้องเรียน และขัดแย้งกับคนในชุมชนใกล้เคียง สร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน และหน่วยงานราชการ
  7. สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย
  8. การใช้วัสดุ Recycle , Reused ในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต
  9. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร
  10. ปรับตัวและตามทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)