การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29110:2018 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานขนาดเล็ก

044_Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises-01

          การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29110:2018 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานขนาดเล็ก (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)) เป็นการประยุกต์ข้อกำหนดเพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและเข้าสู่มาตรฐานสากล

          องค์กรที่สามารถประยุกต์ข้อกำหนด และตรวจรับรองได้ อาทิ Software House, หน่วยงาน IT ที่เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร, บริษัทเอกชน, สถานประกอบการ,  ผู้ประกอบการ หรือองค์กร เป็นต้น

โดยข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 29110:2018 จะกล่าวถึง เนื้อหาหลัก อ้างอิงข้อกำหนดที่ 7 ของมาตรฐานดังกล่าว ได้แก่ ข้อกำหนดโปรไฟล์พื้นฐาน (Basic profile specifications)

  • คำแนะนำ (Introduction)
  • ข้อกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการโครงการ (Project Management purpose specification)
  • ข้อกำหนดกระบวนการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software implementation process specification)

ขั้นตอน การขอการรับรอง และการตรวจรับรอง ISO 29110:2018 การพัฒนาซอฟต์แวร์

  • ทบทวนคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ขอการรับรอง ISO 29110 กับหน่วยตรวจรับรอง (CB-Certified Bodies)
  • URS ประเทศไทย ผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29110 นำเสนอขั้นตอนการตรวจรับรอง
  • URS ประเทศไทย ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29110 สรุปผลการตรวจรับรอง และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกใบรับรอง ISO 29110 แก่องค์กรท่าน
  • ใบรับรอง ISO 29110 ออกจากสำนักงาน ประเทศอังกฤษ URS (United Registrar of Systems Limited.

          URS ประเทศไทย ของเราเป็นผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29110 ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินและให้การรับรองแก่ธุรกิจที่พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับการปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ เรามีผู้ตรวจประเมินที่มีความชำนาญในด้านระบบปฏิบัติการสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านได้รับใบรับรองที่ขึ้นทะเบียนในประเทศอังกฤษ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ประโยชน์ของการรับรอง ISO 29110

  1. ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรให้มีคุณภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดสากล
  2. ใบรับรอง ISO 29110 ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
  3. การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 29110 ช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากท่านสนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจรับรอง สามารถติดต่อ URS ประเทศไทย เราพร้อมให้ข้อมูลเพื่อตรวจรับรองตามขั้นตอน