Life Cycle Perspective (มุมมองด้านวงจรชีวิต)

08_Life Cycle Perspective-01

          Life Cycle Perspective (มุมมองด้านวงจรชีวิต) คือ การพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์/บริการ เท่าที่องค์กรสามารถควบคุมได้ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การขนส่ง การใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ซึ่งการพิจารณามุมมองด้านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ องค์กรควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

  • ขั้นตอนการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  • ระดับการควบคุมในช่วงวงจรชีวิต เช่น ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ย่อยสลายง่าย เป็นต้น ผู้ผลิตสามารถลดการใช้วัตถุดิบและลดของเสียในกระบวนการให้น้อยที่สุด เป็นต้น
  • ระดับของอิทธิพลต่อวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์/บริการ เช่น ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการอาจสามารถออกแบบวิธีการผลิตของผู้ผลิตได้ ในขณะที่ผู้ผลิตสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการหรือวิธีการกำจัด
  • อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • อิทธิพลขององค์กรที่มีต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
  • ความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

องค์กรสามารถพิจารณาประเด็นเหล่านี้ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดมลพิษหรือของเสียให้น้อยที่สุด

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)