มาตรการของ Auditor และ Auditee ขณะตรวจประเมินช่วง COVID-19

05_Measures of the Auditor and Auditee while inspecting during COVID-19-01

มาตรการของ Auditor (ผู้ตรวจประเมิน) และ Auditee (ผู้รับการตรวจ) ขณะตรวจประเมินช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

          ตามที่รู้กันดีว่าในช่วงนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยก็กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 อยู่ในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินกิจกรรมในทุกวันนี้ไม่ปกติ เช่น ในการทำงาน เพราะภาครัฐเองมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมโรคระบาดดังกล่าว จึงต้องมีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมโรค ขณะเดียวกันได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองจาก

โรคโควิด–19 เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัส จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอื่น ๆ ประมาณ 1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยหนึ่งช่วงแขน เรียกว่า social distancing

          รวมถึงการติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือของทางภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สร้างความตระหนัก ลดความตื่นตระหนก และก่อให้เกิดการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ซึ่งจากมาตรการของภาครัฐ จึงมีบางเรื่องที่กระทบกับการตรวจประเมิน ISO ทั้งทางผู้ตรวจและผู้รับการตรวจ โดยเบื้องต้นการตรวจวิธีปกติที่ตรวจกันอยู่ในที่ผ่านมาจะเป็นแบบ Onsite audit คือ ผู้ตรวจเข้าไปดำเนินการตรวจ ณ สถานประกอบการที่ขอการรับรอง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่ภาครัฐกำหนด ในการตรวจประเมินจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐและสถานการณ์ในปัจจุบันดังนี้

  1. ทางผู้ตรวจจะมีการยืนยัน ว่าผู้ตรวจที่เข้าไปดำเนินการตรวจ ณ สถานประกอบการ ไม่มีการเดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
  2. ส่วนทางผู้รับการตรวจ จำเป็นต้องมีการสอบถามข้อมูลในส่วนของผู้รับการตรวจมีผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง (ตามประกาศของภาครัฐ) เข้ามาปฏิบัติงานหรือไม่ (ถ้ามีแต่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน สามารถมอบหมายตัวแทนให้มารับการตรวจได้)
  3. มาตรการที่ทางองค์กรกำหนดขึ้นเพื่อดำเนินการตามมาตรการภาครัฐและเพื่อป้องกัน กรุณาแจ้งผู้ตรวจประเมินก่อนวันทำการตรวจ เพื่อให้ผู้ตรวจเตรียมตัวให้สอดคล้องกับมาตรการเหล่านั้น
  4. สำหรับการเปิด/ปิดประชุมขออนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 2-3 ท่านได้
  5. ระหว่างการตรวจ ทั้งผู้ตรวจและผู้รับการตรวจ ควรรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร เพื่อเป็นการปฏิบัติเชิงป้องกันตามมาตรการภาครัฐ
  6. ระหว่างการตรวจ ทั้งผู้ตรวจและผู้รับการตรวจ ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการปฏิบัติเชิงป้องกันหากมีการไอหรือจามในขณะตรวจ
  7. ผู้รับการตรวจแต่ละกระบวนการ อาจใช้การส่งตัวแทนเพื่อรับการตรวจเพียง 1-2 ท่าน เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างตามมาตรการ
  8. หากรู้สึกว่ามีอาการที่มีความสุ่มเสี่ยงของอาการโรค COVID-19 ควรหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมในการตรวจประเมินทั้งผู้ตรวจและผู้รับการตรวจ
  9. การรับประมานอาหารในช่วงพักการตรวจ ควรเป็นอาหารประเภทจานเดียว เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างตามมาตรการ
  10. ในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ในระหว่างการตรวจผู้ตรวจอาจจะเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการป้องกันทั้งผู้ตรวจและผู้รับการตรวจในอีกช่องทางหนึ่ง

          ทั้งนี้ หากการตรวจประเมินแบบปกติ (Onsite audit) ยังคงต้องดำเนินการต่อไป เพื่อเป็นการรักษาสถานภาพการรับรองระบบ ISO ทั้งผู้ตรวจและผู้รับการตรวจเอง คงจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการต่างๆ ข้างต้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 ทั้งเพื่อตัวเราเอง ครอบครัว สังคมและเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการภาครัฐให้โรค COVID-19 หายไปจากประเทศหรือโลกของเราโดยเร็วที่สุด

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)