การเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรที่ได้รับ ISO 9001:2015 ที่สนใจจะทำ IATF 16949:2016 Part 2

021_Preparation for organizations that have received ISO 90012015 that are interested in doing IATF 169492016 P2-01

          ช่วงที การฝึกอบรมที่จำเป็น (Training Need)  การฝึกอบรมเป็นภาคบังคับของ การจัดทำระบบ ซึ่งจะมีหลักสูตร ที่จำเป็นจะต้องให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กรก่อนการจัดทำระบบ IATF 16949:2016 ดังนี้

  • หลักสูตรข้อกำหนด IATF 16949:2016 หากเป็นไปได้หลักสูตรนี้ผู้ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมควรจะเป็นบุคลากรทั้งหมดในองค์กรเพื่อให้รับทราบถึงข้อกำหนดพื้นฐานในการจัดทำระบบ
  • หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ IATF 16949:2016 ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมควรจะเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงการเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 มาแล้ว จะดีมากแต่ก็ไม่ได้กำหนดตายตัวอาจจะบุคลากรใหม่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มเติมก็ได้
  • หลักสูตร Core tool ซึ่งจะมีหลักสูตรย่อยย่อยที่สำคัญ ดังนี้
  • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า(Advance Product Quality Planning : APQP) และ Control plan
  • การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process : PPAP)
  • การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (AIAG and VDA FMEA)
  • การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA ; Measurement System Analysis)
  • การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (Statistical Process Control (SPC) and Process Capability Study (PCS)

          ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Core tool ควรจะมาจากแผนกต่างๆ เช่น แผนกขาย แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกซ่อมบำรุง เป็นต้น เพราะหลังจากอบรมหลักสูตรนี้แล้วจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคลากรที่ได้รับการอบรมมารับผิดชอบขั้นตอนการวางแผนการออกแบบกระบวนการในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาซึ่งทีมนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งนิยมเรียกว่า APQP TEAM หรือ CORE TEAM เป็นต้น

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)