การเตรียมพร้อมกับการตรวจประเมิน ISO

010_Preparing for ISO audit-01

          ถึงแม้ว่าขณะนี้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ติดเชื้อจากโรคโควิด19 ซึ่งส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตของประชาชน ภาคธุรกิจและประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเชื้อโรคได้มีการติดต่อแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราในฐานะประชาชนคนไทยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่ได้ถูกกำหนดขึ้นอย่างฉุกเฉินและเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็น Lock Down หรือ Work Form Home จึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ ในปัจจุบันมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี 

และเรากำลังจะหยุดการแพร่ระบาดของโควิด19 ได้ในอีกไม่ช้า และใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal

          สำหรับภาคธุรกิจที่มีการจัดทำระบบมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระบบสากล อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, ISO 13485 และอีกมากมายหลายมาตรฐาน หากยังมีการดำเนินธุรกิจและผลิตสินค้าอยู่ มาตรฐานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากองค์กรใดได้รับการรับรองระบบมาตรฐานเหล่านี้แล้วต้องมีการตรวจติดตามหรือตรวจ ISO เพื่อเป็นการรักษาระบบอย่างต่อเนื่องและเป็นการตอกย้ำถึงระบบการจัดการที่สามารถทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

          การตรวจ ISO ไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการทวนสอบจากบุคคลภายนอกที่มีความสามารถ ว่าองค์กรยังคงสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่ ระหว่างการตรวจสอบผู้ถูกตรวจหลายคนจะมีความกังวลใจ เครียด ตื่นเต้น แต่การตรวจประเมินนั้นก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะฉะนั้นผู้ถูกตรวจต้องยอมรับและทำความเข้าใจระบบการจัดการและการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน โดยปฏิบัติดังนี้

การเตรียมเอกสาร

 1. เตรียมเอกสารทุกระดับ ทุกแบบที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการจัดการ (ถ้ามี) ระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เอกสารฉบับปัจจุบันหรือเปล่า หรืออาจจัดทำดัชนีการจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้สามารถหาเอกสาร/หลักฐาน ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการหาเอกสารนานเกินไป
 3. เอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องควรอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีการนำไปใช้หรือบันทึกเป็นประจำ

การเตรียมบุคลากร

 1. บุคลากรที่รับการตรวจ ควรทำตัวให้ว่าง พร้อมที่จะตรวจ เพื่อให้การตรวจเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด
 2. ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ควรอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานขณะที่ผู้ตรวจกำลังตรวจ เพื่ออธิบายวิธีการดำเนินการ หรือการจัดการ ตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ หรือเพื่อแสดงหลักฐาน/บันทึกที่เกี่ยวข้อง
 3. พนักงานที่ทำงานในแต่ละพื้นที่ต้องทราบและทำความเข้าใจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนกของตัวเอง เพื่อสามารถอธิบายกับผู้ตรวจได้อย่างเข้าใจ
 4. ควรมีผู้นำทางระหว่างการตรวจ เพื่อป้องกันผู้ตรวจเดินเข้าในพื้นที่ห้ามเข้า และระหว่างการตรวจควรมีการทำงานตามปกติเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินเห็นสภาพการทำงานที่แท้จริง

การจัดเตรียมสถานที่

 1. ควรแจ้งกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติให้ผู้ตรวจทราบ และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความจำเป็น หากต้องเข้าในพื้นที่เสี่ยง
 2. ควรแจ้งวิธีการปฎิบัติเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เส้นทางออกหนีไฟ จุดรวมพล เป็นต้น
 3. ให้ความสะดวกกับผู้ตรวจประเมินเท่าที่จำเป็น และไม่ควรดำเนินการดำ ที่ก่อให้เกิดการเสียเวลาในการตรวจประเมิน
 4. ควรนำระบบ 5 ส มาใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)