การออกแบบผลิตภัณฑ์ กับ ISO 9001:2015

013_Product design with ISO 90012015-01

          การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากข้อกำหนด (Requirement) ที่รับมาจากทางลูกค้า ไม่สามารถนำไปดำเนินการผลิตหรือให้บริการกับลูกค้าได้โดยตรง เนื่องจากข้อมูลที่ได้มานั้นไม่เพียงพอ จึงต้องมาผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อน

          เมื่อได้ข้อกำหนดมาจากทางลูกค้าแล้ว จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่รับมาจากทางลูกค้า ทำความเข้าใจ ศึกษาข้อมูล เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และใช้ในการออกแบบ (Design and development inputs)

          เมื่อได้ข้อมูลที่มากพอเราก็ต้องกลับมาทบทวนข้อมูลเหล่านั้น เพื่อประเมินความสามารถ ของผลลัพธ์ต่างๆ ของการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ (Design Review)

          หลังจากที่ได้ข้อกำหนดมาจากทางลูกค้าครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ต้องกำหนดถึงขั้นตอน กำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบเวลาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม (Design and development planning)

          เมื่อผ่านการทบทวนข้อมูลแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการออกแบบ และต้องทำให้มั่นใจว่ากิจกรรมของการออกแบบ สอดคล้องกับ input ที่ได้มา (Design Verification) หลังจากผ่านกิจกรรมการออกแบบ ต้องทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบ (Design and development outputs) นั้น สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ได้รับมาจากทางลูกค้าในด้านการใช้งาน โดยมุ่งเน้นไปที่การทดสอบตัวผลิตภัณฑ์จริงๆ (Design Validation)

          หากทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง ต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือภายหลังการออกแบบ เช่น เปลี่ยน spec ที่ระบุในแบบ เปลี่ยนวัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่รับมาจากทางลูกค้า(Design and development changes)

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)