ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานสากล ISO สำหรับองค์กรที่ต้องการขอการรับรองใหม่ควรรู้

047_the-iso-international-standard-certification-process-for-organizations-that-want-to-re-certify-should-know-01

ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานสากล ISO สำหรับองค์กรที่ต้องการขอการรับรองใหม่ควรรู้ 

        URS ประเทศไทย เป็นหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานสากล (Certified Bodies, หรือ CB) ที่สามารถตรวจรับรองมาตรฐานสากล ISO และรับรองโดยองค์กรมาตรฐานระดับชาติ Accreditation Bodies หรือ AB คือ UKAS ประเทศอังกฤษ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

สำหรับองค์กรที่ต้องการขอการรับรอง จะต้องผ่านการตรวจรับรอง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

  • ขั้นตอนที่หนึ่ง: การตรวจเบื้องต้น หรือ Stage 1 Audit หรือ Initial หรือ Document review
    ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความพร้อมขององค์กร โดยผู้ตรวจจะเข้ามาดูระบบการทำงานขององค์กรเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO หรือไม่ กระบวนการนี้จะรวมถึงการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์พนักงาน และการตรวจสอบพื้นที่การทำงานจริง หากพบข้อบกพร่อง ผู้ตรวจจะให้ประเด็นข้อสังเกตในการปรับปรุงแก้ไขก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่สอง
  • ขั้นตอนที่สอง: การตรวจรับรอง หรือ Stage 2 หรือ Final assessment หรือ Onsite audit
    เมื่อองค์กรได้ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำในขั้นตอนที่หนึ่งแล้ว ผู้ตรวจจะตรวจตามกระบวนการการตรวจรับรอง ซึ่งจะเป็นการตรวจทุกกระบวนการว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO หรือไม่

          หากพบว่ามีประเด็นใดไม่สอดคล้อง จะร้องขอให้ปฏิบัติการแก้ไข และเมื่อปฏิบัติการแก้ไขทุกประเด็นครบถ้วนแล้ว จะเข้าสู่กระบวนออกใบรับรองมาตรฐาน ISO ตามขั้นตอนต่อไป

โดยใบรับรองมาตรฐาน ISO มีอายุ 3 ปี  องค์กรยังคงต้องมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยปกติจะมีการตรวจติดตามประจำปี (Surveillance Visit) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ การตรวจติดตามนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบการทำงานขององค์กรมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ

ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ ท่านสามารถตรวจเพื่อต่ออายุ ReCertificate เพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานต่อเนื่องต่อไป

การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือขององค์กร แต่ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น การรักษามาตรฐานเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

          หากท่านต้องการทราบขั้นตอน การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ เพื่อกระบวนการตรวจรับรองตามขั้นตอน สามารถติดต่อเราได้ทุกสื่อช่องทาง และเมื่อผ่านการตรวจรับรองแล้ว ท่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO  จาก URS ประเทศอังกฤษ