Climate Change คืออะไร

030_Climate Change-01

Climate Change คืออะไร

  • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายนอก เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น องค์กรมาตรฐานสากล (ISO) เห็นถึงความสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)ภายใต้สนธิสัญญาปารีส มีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action change) เพื่อสนับสนุนมติปฏิญญา LONDON จึงกำหนดให้มีการปรับแก้ข้อกำหนดมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อปัจจัยภายใน ภายนอกภายใต้การดำเนินกิจการขององค์กร รวมถึง พิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการร้องขอให้การดำเนินการขององค์กรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นการเพิ่มข้อกำหนด (Addition climate change to management system) และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง version ของข้อกำหนด

          มาตรฐานสากลที่จำเป็นต้องมีการปรับแก้ดังกล่าวได้แก่มาตรฐานสากลที่มีโครงสร้างข้อกำหนดแบบ HLS (High level structure) หรือข้อกำหนด 10 ข้อ  เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22000, ISO 22301,  ISO 27001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001 เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับมาตรฐานสากล สัมพันธ์กับข้อกำหนดบริบทองค์กร ในรายละเอียดการพิจารณาปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการ (4.1) และการพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4.2)

          องค์กรที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ดังกล่าวจึงต้องมีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อการดำเนินการภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หากพบผลกระทบต่อการดำเนินการระบบการจัดการ จะต้องพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการให้สอดรับกับบริบท ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

____________________________________________________________

ทั้งนี้ บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงประชาสัมพันธ์

URS.ADM 004/2567

15 มีนาคม 2567

 

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ได้ถูกพิจารณาเข้าไปในระบบการจัดการ

          เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 IAF และ ISO ได้ทำการแก้ไขมาตรฐานต่าง ๆ โดยมาตรฐานที่มีการเพิ่มเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ถูกพิจารณาเข้าไปในระบบการจัดการ

อ้างอิงการเผยแพร่ล่าสุดของ UKAS เกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการ https://www.ukas.com/resources/technical-bulletins/climate-change-within-management-system/ 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปฏิญญาลอนดอน ว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ

          สำหรับองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ได้แก่ ISO 9001,    ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27701, ISO 22716, ISO 22000, ISO 20000-1, ISO 29110, ISO 29990, ISO 29993, ISO 37001, ISO 39001 โดยปกติแล้วจะพิจารณาประเด็นภายในและภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ และที่ส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุผลที่ตั้งใจไว้แล้ว เมื่อเวลาผ่านไปประเด็นภายในและภายนอกเหล่านี้  มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์กร ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งได้รับการชี้แจงโดยการแก้ไข ตามข้อกำหนดที่ 4.1 และ 4.2 ของมาตรฐานสากล

หากองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ พิจารณาว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ขอให้แสดงกระบวนการขององค์กรในการตัดสินใจดังกล่าว

สำหรับหน่วยตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสากล (CB-Certified Bodies) จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาภายในและภายนอกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลง ได้รับการกำหนดโดยลูกค้าว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น จะพิจารณาในการพัฒนาและประสิทธิผลของระบบการจัดการ การรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในการแก้ไขใหม่จะให้ความชัดเจนต่อข้อกำหนดที่มีอยู่เท่านั้น

การตรวจประเมินจะตรวจและพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ตามที่ได้ถูกพิจารณาเข้าไปในระบบการจัดการ โดยจะตรวจประเมินพร้อมกับหัวข้อการทบทวนบริบทองค์กรตามข้อกำหนดที่ 4.1 และการทบทวนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อกำหนดที่ 4.2

การเพิ่มหัวข้อการพิจารณาในระบบบริหารไม่มีผลต่อ Version ของมาตรฐานต่าง ๆ และภายหลังการตรวจประเมินตามประกาศฉบับนี้ จึงไม่มีการออกใบรับรองใหม่

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เข้าไปในระบบการจัดการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายบุญชัย พิเชฐวีรชัย

กรรมการผู้จัดการ