ISO 14001 คืออะไร

024_What is ISO 14001-01

          ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบคลุมของระบบมาตรฐาน ISO 14000 ที่ถูกพัฒนาโดยองค์กรมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization: ISO) เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมขององค์กรและธุรกิจต่าง ๆ ISO 14001  ช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระหว่างการผลิตค่าใช้จ่ายเนื่องจากสภาพแวดล้อมจะลดลงในระหว่างการผลิตดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศสร้างความมั่นใจในการประเมินและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการเพิ่มชื่อเสียงขององค์กรสร้างความเชื่อมั่นและความภักดีของลูกค้าในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการกับเหตุฉุกเฉิน (เช่นแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ำท่วม ฯลฯ ) และอุบัติเหตุสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เคารพสิ่งแวดล้อม

ข้อดีของ ISO 14001

  • การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม: ISO 14001 ช่วยส่งเสริมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมขององค์กร
  • การเชื่อมโยงกับกฎหมาย: การปฏิบัติตามมาตรฐานช่วยให้องค์กรเข้าขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  • บรรเทาความเสี่ยง: การบริหารสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานนี้ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มความไว้วางใจ: การได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้สามารถช่วยสร้างความไว้วางใจในทางธุรกิจและลูกค้า
  • การประหยัดทรัพยากร: การวางแผนและบริหารสิ่งแวดล้อมช่วยให้องค์กรประหยัดทรัพยากรและพลังงาน

ข้อเสียของ ISO 14001

  • ค่าใช้จ่าย: การดำเนินการระบบบริหารสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานนี้อาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก เพื่อการซื้ออุปกรณ์, การอบรม, และการดำเนินการตรวจสอบ
  • ภาระงาน: บริหารสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานนี้อาจทำให้เพิ่มภาระงานและทำให้เกิดความซับซ้อนในการดำเนินการ
  • การจัดทำเอกสาร: การบริหารสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานนี้อาจต้องการการจัดทำเอกสารที่มากเพื่อบันทึกการดำเนินการและการตรวจสอบ
  • การที่มีนามธรรม: บางครั้งการดำเนินการตามมาตรฐานนี้อาจกลายเป็นการทำนามธรรมและเพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไม่มีการปรับปรุงจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
  • ไม่มีการบังคับใช้: การได้รับการรับรองตาม ISO 14001 เป็นอิสระ ซึ่งหมายความว่าไม่มีการบังคับใช้ให้แน่นอนว่าการดำเนินการจะมีผลการปรับปรุงในการบริหารสิ่งแวดล้อม

          URS พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ การให้บริการตรวจรับรองประเมินระบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ตรงไปตรงมาและอยู่ในจริยธรรมอันดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่องค์กรของท่านอย่างแน่นอน URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ

          URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB)  อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)