การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและ ISO 27701 คืออะไร ?

What is personal data management and ISO 27701

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและ ISO 27701 คืออะไร ? ISO 27701 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Management) หรือ PIMS มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management System) และมาตรฐาน ISO 27002 (Code of Practice for Information Security Controls) โดย ISO 27701 กำหนดข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในองค์กร มีเป้าหมายในการช่วยองค์กรให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (เช่น GDPR ในยุโรป) และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประสงค์จะใช้บริการขององค์กรได้อย่างมั่นใจในด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

          URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB) อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)