ISO 14001:2015 จะปรับปรุงและปรับเปลี่ยน New Version เมื่อไหร่

041_When will ISO 140012015 be updated and modified to the New Version-01

ISO 14001:2015  จะปรับปรุงและปรับเปลี่ยน New Version เมื่อไหร่

          มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลที่ให้กรอบการทำงานสำหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่น 2004 มาเป็นเวอร์ชั่น 2015 ได้เน้นการปรับปรุงในหลายๆ ด้าน  

  1. การบริหารจัดการความเสี่ยง เวอร์ชั่น 2015 เน้นให้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันปัญหาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
  1. การมีส่วนร่วมของผู้นำ เวอร์ชั่นใหม่นี้เน้นให้ผู้นำองค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
  1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบริบทขององค์กร ISO 14001:2015 ให้ความสำคัญกับการเข้าใจบริบทขององค์กรและการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ISO 14001 มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงและปรับ Version ใหม่ในปี 2026 ในปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่า ISO 14001 อาจมีการปรับปรุงอีกครั้งในปี 2026 เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

          URS พร้อมให้บริการตรวจ ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, IATF 16949, ISO 22716, ISO 22000, GHPs & HACCP, GMP อย.ฉบับ 420, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1, ISO 29110-4-1,ISO 29993, ISO 22301, ISO 50001, ISO 26001, ISO 39001 และมาตรฐานอื่นๆ URS ได้รับการรับรองระบบงาน Accreditation Body (AB) อาทิ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) และ IATF (International Automotive Task Force)