AUDIT

Si Maha Pho Hospital_27001

โรงพยาบาล ศรีมหาโพธิ

URS ขอขอบคุณ โรงพยาบาล ศรีมหาโพธิ ที่ให้การไว้วางใจให้ URS เป็นผู้ตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐาน surveillance upgrade ISO27001:2022 บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO กับ URS เสมอมา

กรมพัฒนาชุมขน

URS ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ กรมพัฒนาชุมชน Sureveillance Audit ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) หรือ ISO/IEC 27001:2013 ตามแนวทางมาตรฐานสากล ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO กับ URS เสมอมา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ขอขอบคุณกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ให้การไว้วางใจให้ URS เป็นผู้ตรวจประเมินรับรองระบบ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และขอขอบคุณที่เชื่อมั่นให้เรา URS ดูแลทุกท่านเสมอมา

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways)

URS ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways) ที่ยังคงรักษาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้อย่างดีเยี่ยม
และขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการการตรวจ ISO กับ URS เสมอมา